پروژه برج اول باغ معین – اهواز

Project Description

طراحی و اجرای سیستم بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی برج اول باغ معین اهواز

کارفرما :  جناب آقایان مهندس انصاری – مهندس قنواتی

مجری :       شرکت ساینا تیراژه اکسین

کارشناس فنی  : مهندس کاوه رستمی