پروژه برج اول باغ معین – اهواز

    Project Description

    طراحی و اجرای سیستم بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی برج اول باغ معین اهواز

    کارفرما :  جناب آقایان مهندس انصاری – مهندس قنواتی

    مجری :       شرکت ساینا تیراژه اکسین

    کارشناس فنی  : مهندس کاوه رستمی